in

GAL NAPARIS, plus valoare pentru comunitate! Președintele Asociației GAL NAPARIS, Raluca Dumitrescu, face un bilanț al stadiului implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a asociației

-Prezentați un scurt istoric al ASOCIAȚIEI GAL NAPARIS
ASOCIAȚIA GAL NAPARIS este un parteneriat public-privat cu personalitate juridică, ce cuprinde 22 de localități din județele Ialomița și Ilfov, cu o populație de 64.609 locuitori și o întindere teritorială de 1037,63 km², care a aplicat pe Sub-măsura 19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în vederea implementarii a nouă măsuri de finanțare ce corespund priorităților P1: Incurajarea transferului de cunostinte și a inovarii în agricultura, silvicultura și în zonele rurale ca prioritate principala și ca priorităti secundare; P2: Creșterea viabilitatii exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; P3: Promovarea organizarii lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor si spriji-nirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar si silvic; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice în zonele rurale .
-Care este teritoriul ASOCIAȚIEI GAL NAPARIS?
Teritoriul pe care îl acoperă ASOCIAȚIA GAL NAPARIS este compus din Orașul Fierbinți-Târg, comunele Adâncata, Axintele, Armășești, Bărcă-nești, Bărbulești, Borănești, Ciocârlia, Coșereni, Drăgoești, Dridu, Gârbovi, Ion Roată, Maia, Manasia, Moldoveni, Movilița, Rădulești, Roșiori, Sinești, Valea Măcrișului din Județul Ialomița și comuna Grădiștea din Județul Ilfov. Pentru teritoriul acoperit și populație, ASOCIAȚIA GAL NAPARIS a primit, prin măsurile propuse spre finanțare, o alocare financiară inițială de 2.304.292 Euro, iar prin premierea strategiei o bonitate de 679.550,31 Euro. Din analiza SWOT și prin animarea teritoriului, experții ce au elaborat strategia au avut în vedere nevoile de a popula satele și comunele aderente la spațiul LEADER prin instalarea tinerilor în agricultură, prin finanțarea activităților non-agricole, dar și modernizarea exploatațiilor de mici dimensiuni existente în parteneriatul GAL NAPARIS. Infrastructura mică, protejarea patrimoniului cultural, infrastructura socială și integrarea minorităților în teritoriul GAL NAPARIS reprezintă alte oportunități de finanțare. Menționăm că beneficiarii direcți ai liniilor de finanțare aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală pentru Parteneriatul GAL NAPARIS sunt persoanele fizice și juridice care locuiesc sau desfășoară o activitate economică în acest teritoriu.
-Care sunt elementele principale ale Strategiei de Dezvoltare Locală pentru teritoriul GAL NAPARIS, aprobate de asociație?
Strategia de Dezvoltare Locală propune 9 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT şi ca urmare a consultării partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul ASOCIAȚIEI GAL NAPARIS. Măsurile vor contribui la obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare rurală ale PAC, prevăzute în Regulamentul 1305/2013 și la domeniile de intervenție ale acestora, astfel: (i) favorizarea competitivității agriculturii și (iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între actorii locali se va realiza prin măsura M1/1B Creare de noi forme asociative în teritoriul GAL NAPARIS. Transferul de cunoștinte, informare și formare în toate domeniile politicii de dezvoltare rurală se va concretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M2/1A. Măsura M4/2B privește instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL NAPARIS și pune în valoare potențialul schimbului de generații la nivelul zonei, dezvoltarea noilor inițiative agricole precum și orientarea spre protecția mediului a ramurii agroalimentare. Sectorul activităților non-agricole care presupune începerea de noi intreprinderi – producție și servicii va fi stimulat prin Măsurile M5/6A Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL NAPARIS. Aceste măsuri vizează și creșterea numărului locurilor de muncă în teritoriu inclusiv prin procedura autoangajării și prin crearea de intreprinderi unipersonale cum sunt Persoanele Fizice Autorizate, Între-prinderile Individuale sau Societățile cu Răspundere Limitată cu Asociat Unic.
Îmbunătățirea condițiilor de viață și sporirea atractivității teritoriului va fi realizată prin operațiunile dedicate îmbunătățirii infrastructurii de bază și a serviciilor – Măsura M7/6B Conservarea și valorificarea patrimoniului local, dezvoltarea proiectelor culturale de importanță locală va fi posibilă prin implementarea proiectelor specifice Măsurii M6/6B Dezvoltarea infrastucturii sociale, evitarea segregarii și a excluziunii sociale, integrarea comunităților marginalizate și a minorităților locale (în special cea romă) vor fi sprijinite prin Măsurile M8/6B si M9/6B. În mod particular, apelurile pentru proiectele în cadrul ultimelor măsuri menționate vor fi lansate cu prioritate pentru asigurarea complementarității și sustenabilității prin accesarea operațiunilor specifice POCU Obiectiv 5.2.
-Care este stadiul de implementare al strategiei?
Până în acest moment, la ASOCIAȚIA GAL NAPARIS au fost lansate 9 apeluri de selecție pe măsurile M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar in teritoriul GAL Naparis”, M4/2B „Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL Naparis”, M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Naparis”, M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”, M7/6B „Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru înnoirea satului” și M9/6B „Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale in teritoriul GAL Naparis”. Au fost depuse 35 cereri de finanțare în valoare totală de 1.971.648 Euro. Au fost declarate eligibile și selectate 5 cereri de finanțare în valoare de 287.414 Euro. Două cereri de finanțare au fost declarate neeligibile iar o cerere de finanțare a fost retrasă de catre beneficiar. Trei beneficiari au semnat decizia de finanțare. În acest moment, la ASOCIAȚIA GAL NAPARIS sunt în evaluare 27 cereri de finanțare depuse în cadrul apelurilor de selecție pentru măsurile M4/2B „Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL Naparis” și M7/6B „Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea satului” avînd o valoare totală de 1.430.936 Euro.
-Pentru care măsuri s-au depus cele mai multe cereri de finanțare?
În cadrul apelului de selecție pentru Măsura M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar in teritoriul GAL Naparis” au fost depuse 4 cereri de finanțare. Două cereri de finanțare au fost declarate eligibile și selectate iar două cereri de finanțare au fost declarate neeligibile. Proiectele depuse au avut o alocare financiara de 377.412 Euro desi pentru aceasta masura au fost alocate fonduri in valoare de 201.213 Euro.
În cadrul apelului de selecție pentru Măsura M4/2B „Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL Naparis” au fost depuse 17 cereri de finanțare. O cerere de finanțare a fost declarata eligibilă și selectata iar în acest moment proiectul este în curs de implementare, o cerere de finanțare a fost retrasă de către beneficiar iar 15 cereri de finanțare se află în evaluare la GAL NAPARIS cu o valoare de 600.000 Euro desi anvelopa financiară pentru această măsura este de 331.213 Euro.
În cadrul apelurilor de selecție pentru Măsura M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Naparis” au fost depuse două cereri de finanțare iar în acest moment proiectele sunt în curs de implementare. În urma acțiunilor de animare organizate în teritoriu, a reieșit necesitatea suplimentării sumei pentru această măsură, fiind alocată suma de 120.000 euro pentru un număr de 3 proiecte cu sprijin forfetar de 40.000 Euro.
În cadrul apelurilor de selecție pentru Măsura M7/6B „Infrastructura în teritoriul GAL Naparis pentru înnoirea satului”, 12 Unități Administrativ Teritoriale au depus cereri de finanțare în valoare totală de 830.936 Euro:Comuna Drăgoești, Comuna Armășești, Comuna Moldoveni, Comuna Adâncata, Comuna Roșiori, Comuna Maia, Comuna Dridu, Oraș Fierbinți-Târg, Comuna Gârbovi, Comuna Movilița, Comuna Manasia, Comuna Ciocârlia, acestea aflându-se în evaluare la ASOCIAȚIA GAL NAPARIS.
-Câți beneficiari au semnat deciziile de finanțare și în ce stadiu se află aceste proiecte?
Un număr de 3 beneficiari au semnat deci-ziile de finanțare, iar alți doi beneficiari au fost notificați în vederea semnării deciziilor de finanțare. Menționăm ca de la notitificare până la semnarea deciziei de finantare beneficiarul are la dispoziti e 6 luni pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare pentru demararea proiectului.
-Pe viitor vor fi modificări ale Strategiei de Dezvoltare Locală?
În măsura în care vor exista economii rezultate din achizițiile pe proiect, președintele Consiliului Director are dreptul de a propune realocarea sumelor respectând cele trei priorități avute în vedere la scrierea Strategiei de Dezvoltare Locală: P1- Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale, P2- Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor si P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

What do you think?

Written by Barikada

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0

BizSmart, concursul celor mai bune Planuri de Afacere

USR se dezvoltă în județul Ialomița cu o filială nouă la Urziceni!